Tato webová stránka používá cookies. Cookies mohou být použity pro marketingové účely, statistické a přizpůsobení služeb individuálním potřebám uživatele. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.
0 0,00 CZK bez DPH
Poslední přidané položky
Celkem
0,00 CZK bez DPH 0,00 CZK s DPH
Přejít do košíku
Hlavní stránka Blog Seriál o autoelektrice NEJČASTĚJŠÍ ZÁVADY ALTERNÁTORŮ
Sdílet stránku Odesílatel Email příjemce Vzkaz

NEJČASTĚJŠÍ ZÁVADY ALTERNÁTORŮ


Miniseriál s problematikou autoelektriky dnes končí. Věnovali jsme se postupně náhradním dílům alternátorů a startérů a minule jsme si rozebrali nejčastější závady u startérů. Dnešní díl se zamýšlí nad závadami alternátorů, čímž ukončíme seriál plný zajímavých informací o autoelektrice psaný laickou formou, užitečný nejen pro kutily, ale věříme, že i pro profesionální autoelektrikáře.

První díl, věnovaný právě problematice jednotlivých dílů alternátoru, nyní rozšíříme o konkrétní příčiny potenciálních závad vedoucích ke konkrétním důsledkům. Tyto informace by vám měli usnadnit identifikaci poruchy alternátoru, vyhledání vadného dílu a následné odstranění příčiny poruchy.

 Nejčastější problémy, se kterými se v praxi setkáme, můžeme rozdělit do dvou okruhů:

 

-          po nastartování svítí kontrolka dobíjení

-          po otočení klíčku do polohy "1" se nerozsvítí kontrolka dobíjení

 

Kontrolka dobíjení svítí

 

Řez alternátorem BOSCHPo otočení klíčku do polohy 1 se na přístrojové desce správně rozsvítí kontrolky, včetně kontrolky dobíjení, která má po nastartování vozidla zhasnout. Problém vznikne, pokud po nastartování motoru kontrolka dobíjení i nadále svítí. V takovém případě jde jednoznačně o poruchu na dobíjení alternátoru. Závada by se měla ihned odstranit. Spoléhat na to, že nějak ještě dojedete, se řidiči může zle vymstít.

 

Příčinou svítící kontrolky mohou být různé důvody. Nejčastější příčinou je vadný regulátor. Ten je sice propustný v tom smyslu, že má uzavřený elektrický obvod přes sběrné kroužky rotoru, ale nenabudí samotný rotor. Alternátor nebude dobíjet autobaterii.

 

V protikladu s tím, co bylo právě uvedeno výše, se v případě alternátorů Hitachi stává, že regulátor sice normálně dobíjí, a přesto kontrolka svítí. V tomto případě svítící kontrolka má pouze informativní charakter. Regulátor tedy správně nabudí rotor alternátoru, ale obvod kontrolky regulátoru je vadný nebo nekomunikuje s elektronikou vozidla. Je tedy jasné, že svítící kontrolka věstí problémy, které by se měli neprodleně odstranit a nespoléhat na to, že alternátor ve chvíli měření hodnot dobíjení je funkční.

 

V obou případech je nutná oprava alternátoru, která nespočívá pouze ve výměně regulátoru za nový kus. Montujeme-li nový regulátor do alternátoru, je vhodné vždy osoustružit povrch sběrného kroužku tak, aby se odstranila jeho případná ovalita a zarovnaly se vyjeté drážky po uhlících. Zamezíme tím odskakování uhlíků od kroužku, které může řidič pozorovat blikající kontrolkou dobíjení na přístrojové desce.

 

Tester regulátoru potvrdí nebo vyloučí správnou funkčnost nejen regulátorů ovládaných řídící jednotkou,  jako např. zobrazený Aby výčet potenciálních příčin, kdy kontrolka svítí, byl kompletní, je nutné uvést také možnost závady v elektroinstalaci vozidla. Nejčastěji, např. u regulátorů ovládaných řídící jednotkou vozidla (E.C.U.), se jedná o závady v kabeláži mezi alternátorem a E.C.U. Kabel může být uhnilý, přerušený nebo z jiného důvodu může docházet ke ztrátě signálu z a do regulátoru (např. Ford Focus).

 

Dalším důvodem svítící kontrolky může být vadný diodový můstek. Pokud po nastartování vozidla kontrolka dobíjení nezhasne, ale slabě prosvěcuje, může být vadná některá z pomocných (budících) nebo hlavních (silových) diod v diodovém můstku. Jak zjistit vadnou diodu? Především musíme odpojit diodový můstek od statoru. Proměřením každé diody samostatně pak zjistíme, která dioda propouští proud v obou směrech a je tedy vadná.

 

Horní dvě diody v diodovém můstku jsou evidentně vadné (tzv. Vadnou, případně vadné diody se dají v některých typech diodových můstků vyměnit i jednotlivě. Tento postup opravy však není stoprocentní. Aby měla oprava smysl, musí se vyměnit všechny diody na vadné půlvlně. Důrazně se však doporučuje diody neměnit a naopak vyměnit celý diodový můstek kus za kus.

 

Někdy se stává, že kontrolka dobíjení svítí z důvodu přechodových odporů vzniklých oxidací na kontaktech regulátoru nebo diodového můstku. U některých vozidel jsou alternátory umístěny na pro ně zvlášť nešikovném místě. Jako příklad můžeme uvést celky Magneti Marelli, které ve Fiatech vidíme „v podběhu" předního kola, kde do nich stříká veškerá voda. Korozi způsobenou zhoršenými povětrnostními podmínkami zde nelze přehlédnout. Odstraněním oxidace a očištěním dosedacích ploch se alternátor opět nabudí a bude dobíjet. Předpokladem je funkčnost všech ostatních dílů. Doporučuje se zde také výměna ložisek, ze kterých mohla být vyplavena vazelína.

 

Kontrolka dobíjení nesvítí

 

Nerovnoměrně sjeté a příliš krátké uhlíky regulátoru nemohou dosednout na plochu sběrného kroužku.Kontrolka dobíjení se musí rozsvítit vždy po zapnutí zapalování do první polohy (15). V této poloze svítí i ostatní kontrolky na přístrojové desce jako např. kontrolka oleje, ABS a další. Nesvítí-li kontrolka dobíjení, jednoznačně jde o závadu. Než začneme s určováním vadného dílu alternátoru, zjistíme si, zda-li je kontrolka ŘÍDÍCÍ, nebo informativní. Je-li řídící, obvod není uzavřený, a proto nedojde k nabuzení rotoru. Kontrolkou dobíjení se totiž budí většina rotorů alternátoru. V druhém případě může alternátor i dobíjet a závada je rozšířena i o možnost vadné elektroinstalace auta.

 

Pokud se zaměříme na hledání příčiny nenabuzení rotoru, je vhodné zvolit systematický postup hledání závady na regulátoru. Nejdříve vyloučíme viditelné příčiny opotřebení. Regulátor může být poškozen z důvodu příliš krátkých uhlíků, které pak nedosednou na plochu sběrných kroužků. Nebo uhlíky mají sice správnou délku, ale pracovní plocha kroužků je prodřena až na izolaci, takže uhlík nemá možnost elektrický obvod dotykem s touto plochou uzavřít.

 

Po osoustružení nerovností je pracovní plocha sběrného kroužku prodřena až na izolaci, o čemž nás informuje kontrolní bod, viz malý obdélník v levém horním kvadrantu kroužku.Nyní zbývá ověřit propustnost regulátoru. Pokud nebyly výše popsané poruchy nalezeny, musíme proměřit samotný regulátor. K tomu však potřebujeme proměnlivý zdroj napětí nebo nejlépe tester na regulátory, který potvrdí jeho (ne)funkčnost. Poslední příčinou, která se v praxi vyskytuje, je závada na rotoru alternátoru. Měřením zde zjistíme přerušené vinutí rotoru. Nejčastější příčinou protočení cívky na hřídeli  je zadřená volnoběžná řemenice.

 

Opravu uvedených závad provedeme výměnou sběrného kroužku, výměnou uhlíků v regulátoru nebo ideálně výměnou celého regulátoru za nový. Finančně náročnější pak je výměna vadného rotoru za nový. Opět je vhodné připomenout důležitost ošetření povrchu nového sběrného kroužku z důvodu jeho možné ovality. Stejně důležité jako výměna rotoru při utrženém vinutí za nový je i odstranění příčiny a to spočívá ve výměně zadřené řemenice za řemenici novou.

 

Přebíjení

 

Při přebíjení kontrolka po rozběhnutí alternátoru nesvítí, alternátor dobíjí, ale jeho výstupní napětí je vyšší než nastavená maximální hodnota na regulátoru. Závada se rozpozná tak, že akumulátor tzv. „vaří", což je doprovázeno pachem kyseliny z autobaterie. Je možné také pozorovat např. praskání žárovek díky jejich stálému přebíjení. Pokud přebíjení alternátoru není odhaleno včas, může docházet k poškozování dalších elektrospotřebičů ve vozidle a také k nezvratnému poškození akumulátoru, případně i řídící jednotky vozidla (E.C.U).

 

Některé typy alternátorů vyžadují při výměně diodových můstků použití teplovodivé pasty, která chrání diody proti přehřátí, a tedy jejich poškození.Při přebíjení se vždy jedná o vadný regulátor. U alternátoru, kde patice regulátoru obsahuje terminál „S" (sense), má vliv na hodnotu výstupního napětí i tento konektor. V praxi velmi často se setkáme s tímto problémem u vozidel Opel s motory Isuzu a alternátory Hitachi.

 

Terminál „S" vyrovnává rozdíly napětí mezi baterií a palubní sítí. Nejdříve tedy zkontrolujte, zda je na tento „S" terminál přiveden B+. Odstraníme případné přechodové odpory elektroinstalace, abychom tak zamezily rozdílům napětí mezi B+ a „15".  Byl-li terminál „S" odpojen, po jeho znovu připojení na B+ (za předpokladu, že vše ostatní je v pořádku) se napětí sníží na standardní hodnotu. Pakliže regulátor i nadále přebíjí, jde o problém spojený s elektronikou regulátoru a je nutné vyměnit regulátor za nový kus. Nezapomeňte na srovnání ovality sběrných kroužků!


Alternátor nedobíjí


Nedobíjí-li alternátor, je tento jev provázen dalšími příznaky, které byly již popsány. Jen pro shrnutí popíšeme některé jejich projevy.

 

  • Rotor se nenabudí: Jde o prodřené sběrné kroužky až na izolaci nebo krátké uhlíky regulátoru nebo utržené/přerušené vinutí rotoru. Tyto tři uvedené závady doprovází společný jev, kdy se kontrolka dobíjení nerozsvítí vůbec.

  • Vadné regulační relé: Kontrolka svítí i po roztočení alternátoru.

Poškozené vinutí rotoru alternátoru.Je-li to možné, regulátor podle schématu zapojení přibudíme „natvrdo" tzv. propojem, to znamená, že na svorku „L" (kontrolka dobíjení, D+) krátkodobě přivedeme B+. Pokud po odpojení propoje dojde k opětovnému rozsvícení kontrolky, doporučujeme demontáž celku a proměření ostatních komponent alternátoru. Ideální stav je, pokud vlastníte proměnlivý zdroj napětí nebo nejlépe tester na regulátory, kterým odzkoušíte jeho správnou funkci.

 

Zopakujme, že předpokladem správné funkce alternátoru je rozsvícení kontrolky dobíjení po otočení klíčku do první polohy "15". Po nastartování a následném roztočení alternátoru dojde přes svítící kontrolku k nabuzení rotoru. Alternátor dobíjí. Při jeho správné funkci musí být kontrolka zhaslá až do opětovného zastavení alternátoru.

 

  • Vadný diodový můstek: Kontrolka svítí, nebo jen lehce prosvěcuje - žhne.

Diodový můstek před samotným měřením musíme vždy odpojit od statorových vývodů. Pokud tak neučiníme, nemá měření smysl. Vinutí statoru nám uzavírá elektrický okruh (obvod), proto nedokážeme zjistit, která dioda je uzavřená nebo naopak, průchozí v obou směrech.

 

Proměřením každé diody samostatně zjistíme, která dioda propouští proud v obou směrech, a je tedy vadná.Pokud nám multimetr neodhalí statickým měřením žádnou závadu, a nejsme si tak stále jisti  správnou funkcí diod (např. jsou velké rozdíly hodnot v průchozím směru), doporučuji diody měřit v zátěži. Nejjednodušším způsobem je použití 21W žárovky (u 12V alternátorů), která nám reálně proudově zatíží diodu, stejně jako vinutí rotoru. Čím blíže se hodnotou dostaneme ke skutečnému odběru rotoru, tím je měření přesnější.

 

Vadný diodový můstek doporučujeme vyměnit za nový kus. Jako alternativní řešení je možná jeho oprava, a to výměnou diod. Ne pouze té vadné! Je-li vadná plusová dioda, doporučujeme vyměnit všechny diody na plusové půlvlně (plusové desky). Pokud tak neučiníte, vrátí se alternátor brzy zpět s další vadnou diodou, která bude umístěna hned vedle té vyměněné.


Další závady alternátoru

Mezizávitový zkrat

 

Alternátor dobíjí, při otáčení vytváří zvuk - hukot, hučí. Nejedná se o zvuk, který vytvářejí vadná ložiska! Tento zvuk je elektrického původu. Takový alternátor po roztočení normálně dobíjí se zhaslou kontrolkou. Po proudovém zatížení alternátor přestane dobíjet a rozsvítí se kontrolka dobíjení. Závada je nejčastěji zapříčiněna mezizávitovým zkratem mezi fázemi statorového vinutí. Oprava spočívá ve výměně statoru za nový kus.

 

Jindy, např. u nejnovějších alternátorů Valeo, kde je stator letmo uložený ve víku a při montáži se musí v předním víku vystředit, nemusí jít o vadu statoru, ale o problém spojený se správným vystředěním statoru ve víku. V tomto případě je stator sice hlučný, ale alternátor korektně dobíjí. Jedná se o závadu, kterou mechanicky napravíme správným vystředěním statoru.

 

Alternátor píská

 

V naprosté většině případů jde o vadná ložiska nebo špatně napnutý či jinak poškozený klínový řemen, kterým je alternátor přes řemenici poháněn. Taktéž se může jednat o zadřenou řemenici, která neeliminuje nadměrné kmitání a vibrace klínového řemenu.

 

Nadměrné zahřívání alternátoru

 

Nadměrné zahřívání alternátoru v zátěži může být důsledkem vadného statoru, který je díky nedostatečné izolaci ve zkratu. Zvýšená teplota obvykle způsobuje také následné poškození ložisek, ze kterých vyteče mazivo, což může vést až k destrukci samotného ložiska. Vyšší teplota způsobuje i měknutí až tání plastových dílů, jako např. lůžka ložiska. Následkem rozpadu ložisek se hřídel rotoru vyosí, a může poškodit stator a další vnitřní části alternátoru.

 

 

Závěrem

 

Vydřené drážky po uhlících na sběrném kroužku rotoru alternátoru.
Problematika možných závad u alternátorů způsobujících výše popsané následky je mnohem bohatší než je možné uvést v tomto článku. Alternátor je elektricky mnohem zajímavější než startér a také vyžaduje odbornější znalosti pro jeho opravy. Pro oba agregáty však platí jedno pravidlo. Totiž, že je mnohem snadnější (a pro zákazníka levnější) zaměřit se na příčiny poruch a předcházet tak opravám uvedených agregátů formou prevence, formou generálních oprav agregátů, než odstraňování důsledků způsobených destrukcí jednotlivých komponent.

SOBOTNÍ PRODEJ PŘERUŠEN
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v ČR jsme přistoupili k dočasnému přerušení SOBOTNÍHO prodeje.

PO-PÁ MÁME OTEVŘENO

Pondělí - Pátek osobní odběr, rozvoz i expedice zboží v klasickém režimu!

Telefon:  (+420) 596 790 790; (+420) 596 790 777  GSM brána: (+420) 608 975 868; (+420) 728 282 279